Chi tiết và cách dùng tính năng Khách hàng

Trong phần Khách hàng ta có thể thấy: Ở phần Khách