Nội dung 

1.Giới thiệu về Gotadi

2.Thực trạng và giải pháp tại Doanh nghiệp

3.Sản phẩm của Gotadi

4.Hình thức hợp tác

5.Quyền lợi cho nhân viên NTT DATA

6.Demo Sản phẩm

Xem tại đây:Gotadi B2BCA – VN (NEW)