Trong phần Tài Chính ta có thể thấy:

  • Quản lý tài chính dễ dàng qua thông tin Lịch sử giao dịch
  • Quản lý nạp tiền cho biết lịch sử đã nạp tiền vào tài khoản

Các cột trong bảng Tài chính thể hiện:

  • Thể hiện tất cả các dòng tiền xuất, nhập: ngày giờ, người dùng, mã tham chiếu, mã đặt chỗ Giá trị (dòng tiền xuất(-), nhập(+)
  • Số dư: thể hiện số tiền trong tài khoản account có thể sử dụng
  • Kiểu giao dịch: thể hiện phương thức của dòng tiên ra vào (Vd: kiểu giao dịch do đặt chỗ hoặc kiểu giao dịch do nạp tiền vào tài khoản, v..v)
  • Lý do: GTD top up, hoặc khách sử dụng dòng tiền vào mục đích gì được diễn giải ở đây
  • Có thể tải phần tài chính xuống để báo cáo và dễ dàng quản lý

 

CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ:

  • Tổng đài: 19009002
  • Số điện thoại Chăm sóc(CS) ngoài giờ hành chính: 0913910850 – 0914050850 – 0917784189 – 0919400850 – 0916150850
  • Số điện thoại sale: 0888480330 – 0886108850 – 0797934629 – 0364201307